Logopedie

Wat zijn de meest voorkomende klachten of aandoeningen waarvoor mensen gebruik maken van logopedie?

Logopedie bij kinderen

De logopediepraktijk begeeft zich op verschillende gebieden voor wat betreft de behandeling van spraak- en gehoorstoornissen. Bij kinderen zijn dat meestal taal- en spreekstoornissen die veroorzaakt worden door een achterstand in de taalontwikkeling. Dat wil zeggen dat het kind zich langzamer ontwikkelt op spraak- en luistergebied dan leeftijdgenootjes. Die taalachterstand is meestal door tussenkomst van de logopedist, van voorbijgaande aard.

Logopedie bij jeugdigen en volwassenen

Bij jeugdigen en volwassenen zijn de aandoeningen die een logopedist verhelpt of probeert te verminderen zeer divers.
De stoornissen die met logopedie behandeld kunnen worden vallen in de volgende categorieën te onderscheiden:
De stem
Een probleem zoals bijvoorbeeld heesheid door verkeerd stemgebruik.
De taal
Stoornissen zoals afasie (het niet kunnen “vinden” van woorden na een beroerte of hersenbloeding) of dyslexie (moeite hebben met geschreven woordbeelden)
Globus- of keelklachten
Een “prop” of andere blokkade in de keel voelen. Meestal is die blokkade er niet. Vaak worden deze klachten veroorzaakt door te grote spierspanning in het halsgebied.
Spraak
Stotteren, nasaal spreken, lispelen, slissen, maar ook neurologische aandoeningen die de spraak beïnvloeden (bijvoorbeeld door een beschadiging van het zenuwstelsel).
Gehoor
Alles dat te maken heeft met het auditief (via het oor) verwerken van informatie. Hiertoe rekent de logopedist niet alleen slechthorendheid en doofheid, maar ook stoornissen in het luistervermogen. Dat betekent dat logopedie ook kan helpen als men goed hoort, maar moeite heeft om informatie die via het oor binnenkomt (= auditief) op de juiste manier te verwerken.
Mondgewoonten
Open-mond gedrag, duimen, afwijkende gebitsstand, afwijkende slikgewoonten, enz. De oorzaak kan een logopedist niet altijd wegnemen (bijvoorbeeld een allergie). Wel kan door logopedie de cliënt bepaalde gewoonten afleren of er beter mee leren omgaan.
Adem
Verkeerd ademhalen kan leiden tot stemproblemen. Dat is voornamelijk het geval bij mensen die veel moeten praten: leraren, woordvoerders, instructeurs. Verkeerd ademen kan leiden tot heesheid en schorheid. De logopedist kan de cliënt andere ademtechnieken aanleren, waardoor het probleem niet chronisch wordt.

Wat voor opleiding heeft een logopedist gehad?
Beschermd beroep
Logopedie heeft een beschermde beroepsstatus. De logopedist heeft een 4-jarige HBO-opleiding achter de rug en mag zich “bachelor” noemen. Op een aantal Hogescholen in Nederland wordt de opleiding logopedie aangeboden. Alvorens toegelaten te worden moet een student niet alleen beschikken over een HAVO-, VWO- of MBO-niveau 4 diploma, maar ook over de juiste stemkwaliteiten.
Logopedische toelatingstest
Iedereen die zich aanmeldt voor de opleiding moet een logopedische toelatingstest doen die gericht is op stemkwaliteit, gehoor en articulatie (=de duidelijkheid waarmee woorden worden uitgesproken). De logopedie-opleiding duurt vier jaar. Tijdens de opleiding wordt de student door stage te lopen diverse keren met de logopedie praktijk geconfronteerd.


Welke specialisaties zijn er binnen de logopedie?
Logopedie is een allround opleiding. Na het behalen van de bachelorstitel kan de logopedist zich specialiseren op een bepaald vlak. Zo zijn er logopedisten die extra opgeleid zijn in:
- stottertherapie
- afasie (woordvindingsproblemen na een beroerte of andere aandoening)
- taalachterstanden bij kleuters en peuters
- taalontwikkeling bij cliënten met het Syndroom van Down
- dyslexie


Zijn er keurmerken waaraan een gekwalificeerd logopedist te herkennen is?

Kwaliteitsregister Paramedici
Net als voor 8 andere paramedische beroepsverenigingen geldt voor logopedisten het Kwaliteitsregister Paramedici als keurmerk. Logopedisten die in dit register ingeschreven zijn, moeten voldoen aan bepaalde opleidingseisen.
Deze zijn bepaald door de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Bovendien moet de logopedist zich houden aan de beroepscode zoals die is opgesteld door deze vereniging.
Hoewel het niet verplicht is, zijn de meeste logopedisten ingeschreven als lid van de NVLF en ook in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Welke behandelmethoden kan een logopedist toepassen?
Screening en behandelplan
In de logopediepraktijk komen cliënten met een bepaalde hulpvraag. Door een eerste screening uit te voeren stelt de logopedist vast wat het probleem is. Vervolgens wordt er samen met de cliënt en - indien nodig - de ouders of familie, een behandelplan opgesteld.
In een dergelijk plan van aanpak wordt door de logopedist beschreven de doelstellingen bereikt gaan worden.
Individuele consulten
De logopediebehandeling bestaat uit een of meerdere consulten per week. Een logopedieconsult duurt normaal gesproken een half uur. Dat is ook de tijd die bij de tariefbepaling wordt gehanteerd.
Tijdens een consult leert de cliënt van de logopedist bijvoorbeeld ademhalingstechnieken om heesheid, schorheid of andere stemaandoeningen te verhelpen. Sommige problemen vloeien voort uit spierspanning. De logopedist kan de cliënt ontspanningstechnieken bijbrengen, waardoor stemproblemen opgelost worden.
Het kan ook gebeuren dat een cliënt met gehoorproblemen leert welke bewegingen hij moet maken om bepaalde klanken te kunnen produceren.
Groepsbehandelingen
De logopedist behandelt mensen individueel, maar ook groepsgewijs. Bij de behandeling in groepjes staat onderlinge interactie centraal. Luisteren naar elkaar, wachten op je beurt, het oefenen van gebarentaal en andere bezigheden worden groepsgewijs geoefend onder leiding van een logopedist.
Rapport
Van de behandelingen brengt de logopedist verslag uit aan de verwijzend arts. Als het een kind betreft rapporteert de logopedist ook aan de ouders en de leerkracht over de vorderingen van de logopediebehandeling.
Preventie en advies
Naast de behandeltaak heeft de logopedie ook een voorlichtende en adviserende taak. Door middel van het geven van adviezen aan mensen die veel spreken kunnen een heleboel stemproblemen voorkomen worden.
Bovendien kunnen logopedisten voorlichting geven aan ouders over de taalontwikkeling van hun kind.


Hoeveel kost een behandeling en welke zorgverzekeraars vergoeden logopedie?

Vastgestelde tarieven
De tarieven die een logopedist hanteert zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Een logopedist is dus niet vrij in het bepalen van zijn eigen tarieven.
Directe Toegankelijkheid Logopedie
Een cliënt kan ook zonder verwijzing een logopediebehandeling starten. Dat kan sinds 1 augustus 2011. De logopedist voert dan een Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL-) screening uit. Die screening mag alleen uitgevoerd worden door een logopedist die daartoe scholing heeft gevolgd.
Of een DTL-screening wordt vergoed, hangt af van de verzekeraar. Neem dus eerst contact op met de zorgverzekering alvorens zonder verwijzing naar een logopedist toe te gaan!

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.