Homeopathie

De oorsprong van de (klassieke) homeopathie

Van alle alternatieve geneeswijzen is homeopathie waarschijnlijk het meest ingeburgerd in onze westerse wereld. Dat heeft te maken met het feit dat de homeopathische benadering van de geneeskunst heel toegankelijk is. Voor veel mensen gaan homeopathie en de reguliere geneeskunde bovendien heel goed samen.

De homeopathische leer is op een rationele, methodische manier onderbouwd. Niet zo vreemd, want de hele homeopathische theorie is het werk van één arts: Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij baseerde zijn ideeën op een medisch boekwerk van de Schot William Cullen, eveneens een arts.

Hahnemann combineerde de inzichten van Cullen met die van de Griekse geneesheer Hippocrates en zijn eigen onderzoeksbevindingen. Hij kwam zo tot de Wet van de Gelijksoortigheid.

Wat houdt de Wet van de Gelijksoortigheid in?

Hippocrates was niet bekend met de naam “homeopathie”, maar hij kwam honderden jaren voor Christus al tot de stelling dat iedere stof die een gezond mens ziek maakt, ook gebruikt kan worden om een zieke (met dezelfde symptomen) gezond te maken. Kwaad met kwaad bestrijden dus! Samuel Hahnemann werkte dit principe verder uit en maakte het praktisch toepasbaar. Hij noemde zijn theorie “homeopathie”: “homeo” staat voor “gelijk” en “pathos” is de griekse term voor “ziekte”.

Hoe werken homeopathische geneesmiddelen?

De homeopathie is gebaseerd op het principe dat wat je ziek maakt, je ook weer beter kan maken. Net zoals bijvoorbeeld het gif van een slang gebruikt wordt om het anti-gif te maken en zoals het griepvaccin sporen van het griepvirus bevat.

Verdunning en potentiëring

Kenmerkend voor homeopathische middelen is dat ze sterk verdund zijn. Dat moet ook wel, aangezien ze in feite gifstoffen bevatten die bij hoge doses schadelijk kunnen zijn.

De grondlegger van de klassieke homeopathie, Samuel Hahnemann, ontdekte door veelvuldig experimenteren op zichzelf en andere proefpersonen, dat zijn homeopathische middelen het beste werkten bij lage concentraties. Het bleek dat hoe meer de stof werd verdund, hoe groter de geneeskrachtige werking van het middel was.

Hahnemann kwam er bovendien achter dat de homeopathische middelen niet alleen verdund moesten worden, maar ook geschud moesten worden voordat ze toegediend werden. Dat principe noemde hij “potentiëring”.
Verdunning en potentiëring zijn dus de sleutelwoorden bij de werking van homeopathische geneesmiddelen.

Hoe worden homeopathische geneesmiddelen toegediend?

Homeopatische preparaten worden over het algemeen via de mond ingenomen, meestal in de vorm van miniscule korreltjes. Het is de bedoeling de korreltjes vanuit het buisje waarin ze zitten direct in te nemen, zodat er geen contact is met de handen. De werkzame ingrediënten bevinden zich namelijk aan de buitenkant van de korrels.

Naast de korrels bestaan er ook nog andere homeopathische middelen: ampullen met vloeistof, poeders en crèmes, oogwaters en zetpillen.

Voor wie is (klassieke) homeopathie geschikt?

Homeopathische behandelingen zijn voor iedereen geschikt: jong, oud, dik, dun, chronisch ziek of niet. Ook baby’s en peuters reageren meestal heel goed op een homeopatische behandeling. Dat is ook niet zo vreemd: ze zijn nog niet belast met allerlei zaken uit het verleden en ze hebben nog geen medicijngeschiedenis die hun lichaam zou kunnen belasten.

Gaat het gebruik van homeopatische middelen samen met reguliere medicijnen?

Homeopathische middelen gaan prima samen met reguliere geneesmiddelen. Een patiënt hoeft niet te stoppen met de medicijnen van de huisarts of specialist, maar kan de homeopatische middelen ernaast gebruiken.

Vaak nemen na aanvang van de homeopatische behandeling de klachten vrij snel af, waardoor het gebruik van reguliere medicijnen afgebouwd of zelfs helemaal gestopt kan worden. Uiteraard moet dit altijd in nauw overleg met de (huis)arts gebeuren!

Homeopathie of klassieke homeopathie - wat is het verschil?

De klassieke homeopaat gaat er – in navolging van Hahnemann – vanuit dat de ziekte in samenhang gezien moet worden met dieperliggende oorzaken bij de patiënt. Een intake-gesprek bij een klassiek homeopaat kan daarom enkele uren duren. Dat is afhankelijk van de klachten en de factoren die bij het instandhouden van die klachten een rol kunnen spelen.

De klassiek homeopaat gelooft niet in symptoombestrijding maar graaft naar de oorzaak, met het doel deze weg te nemen. Volgens een klassiek homeopaat zou de ziekte of aandoening anders zonder meer weer terugkomen. In dat opzicht beschouwt de klassieke homeopathie zich als wezenlijk anders dan de reguliere geneeskunde.

De ‘gewone’ homeopathie zoekt juist de aansluiting bij de reguliere geneeskunde. De beoefenaars van deze vorm van “homeotherapie” zien dat wat ze doen niet als alternatieve geneeswijze, maar als aanvullende geneeswijze.

Homeopathische arts en homeopatische therapeut – is dat hetzelfde?

Een homeopatisch arts heeft een universitaire geneeskundestudie voltooid en een homeopatisch therapeut niet.

Een homeopatisch arts heeft zich na of tijdens zijn studie bekwaamd in de (klassieke) homeopathie. In Nederland zijn er ongeveer 300 van deze artsen, waarvan er 230 zich helemaal hebben gericht op de homeopathie. De andere 70 zijn naast homeopaat ook nog huisarts of specialist. De homeopatische artsen hebben zich verenigd in de Artsenvereniging voor Homeopathie (VHAN).

Er zijn in Nederland daarnaast ongeveer 600 klassiek homeopatische therapeuten actief. Zij zijn geen arts of specialist, maar hebben in de meeste gevallen wel een opleiding tot Klassiek Homeopaat gevolgd. De klassiek homeopaten die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie (NVKH), hebben deze opleiding op HBO-niveau gevolgd. Het is namelijk een voorwaarde om lid te kunnen worden bij deze beroepsvereniging.

Hoe kan ik zelf klassiek homeopaat worden?

Iedereen die een 5-jarige (deeltijd-)opleiding op HBO-niveau heeft gevolgd, mag zich klassiek homeopaat noemen en een eigen praktijk beginnen.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.