Gestalttherapie

De oorsprong van de gestalttherapie

Gestalttherapie is een van de vele verschijningsvormen van psychotherapie. Psychotherapie Is van oorsprong een theorie van de psychiater Sigmund Freud (1856-1939). Freud analyseerde het menselijk gedrag en relateerde dit aan zaken uit het verleden.

Later – in de jaren dertig van de 20ste eeuw – werd de psychoanalyse verder uitgewerkt in de gedragstherapie.

Gestalttherapie wordt over het algemeen ingedeeld bij de stroming “humanistische gedragstherapie”. De grondlegger van de gestalttherapie is de Duitse psychiater en psychoanalyticus Fritz Perls ( 1893-1970) (zie 2e foto van rechts). Waar Freud uitging van de gedachte dat menselijk gedrag onveranderlijk en dus onverbeterlijk is, had Perls de opvatting dat menselijk gedrag wel degelijk veranderbaar is. Volgens Perls is de mens heel goed in staat zijn eigen gedrag te beïnvloeden.

Wat houdt gestalttherapie in?

Gestalttherapie gaat uit van de mens als ondeelbaar geheel. Indien er ergens in het geheel van de som der delen een verstoring optreedt, heeft dat gevolgen voor de hele geestelijke en lichamelijke balans.

In de gestalttherapie wordt een probleem niet gezien als een geïsoleerd stukje dat eruit gehaald en behandeld moet worden. Mensen moeten hun eigen bestaan vormgeven, gestalten in het Duits. Centraal in de gestalttherapie staat de gedachte dat men moet durven toegeven aan de eigen gevoelens, ze tot uiting moet durven brengen en ze onder ogen moet durven zien. Eigen verantwoordelijkheid nemen is de basis van de gestalttherapie.

Gestalttherapie is een vrij actieve en directe therapievorm. Het geeft mensen de ruimte om primair en authentiek te reageren op situaties, in het moment zelf. Gestalttherapie probeert mensen weer in contact te brengen met hun meest elementaire “IK”. Het doorbreken van patronen en het loslaten van remmingen is de oplossing om te komen tot het opheffen van emotionele blokkades.

Welke behandelingen biedt gestalttherapie?

Gestalttherapie is een actieve manier van behandelen. Het blijft niet bij praten over de problemen, maar om het uitvoeren van de handeling om er iets aan te doen. Bij gestalttherapie staat het hier en nu centraal. Door op een directe manier met anderen in contact te treden, wordt het gemakkelijker het eigen gedrag onder ogen te zien. Gestalttherapie is confronterend; mensen leren weer echt contact te hebben met zichzelf en met anderen. Het proces is daarbij belangrijker dan het probleem.

Veelgebruikte technieken tijdens de gestalttherapie zijn:

- Overdrijving of uitvergroting van gebaren, lichaamstaal en stem. Bewustwording van de eigen gedragingen, gezichtsuitdrukkingen en reacties door een spiegel voorgehouden te krijgen.

- Het uitbeelden van de verschillende personen die iedereen in zichzelf verenigt, ook wel “monodrama” genoemd. Iedereen draagt in zijn leven verschillende maskers waarachter diverse persoonlijkheden schuilgaan. Confrontatie met de rollen die je speelt, kan leiden tot inzicht in het eigen gedrag. Welke drijfveren zitten achter de manier waarop ik mijzelf gedraag in verschillende situaties?

- Rollenspel of naspelen van situaties uit je eigen leven – “directe actie” – kan duidelijkheid verschaffen over de oorsprong van eventuele blokkades. Het kan ook leiden tot antwoorden op de vraag waardoor bepaalde problemen überhaupt zijn ontstaan.

- Het direct aanspreken van iemand uit je eigen leven tijdens een sessie is ook een beproefd middel in de gestalttherapie. Het is daarbij niet van belang of die persoon in het heden of in het verleden een rol speelt. Het gaat erom dat het spelen van de situatie het gemakkelijker maakt om de emotie eruit te laten. Dat werkt louterend en bevrijdend, waardoor de gestalttherapie de persoonlijke groei en ontwikkeling wil stimuleren.

Hoe verloopt een gestalttherapeutische behandeling?

Gestalttherapie kan in groep gedaan worden of individueel ; de sessies verlopen verschillend, al naar gelang de techniek die door de therapeut gekozen wordt. De groepsgrootte kan varieren van 5 tot 15 personen. Vaak hebben de deelnemers dezelfde of een vergelijkbare hulpvraag. Gestalttherapie wordt onder andere toegepast in (zelf)hulpgroepen voor eetstoornissen, drugs- en alcoholverslaving, sociale weerbaarheid en angststoornissen.

De therapeut is de sturende figuur bij aanvang van de sessies, maar de deelnemers geven verder vorm aan het verloop en de inhoud. Aan het eind neemt de therapeut weer de leiding door de deelnemers te confronteren met hun eigen functioneren.

Voor wie is gestalttherapie geschikt?

Gestalttherapie werkt met name bij mensen die de oorzaak van hun problemen willen achterhalen en er vervolgens een oplossing voor willen vinden. Eetstoornissen, verslavingsproblemen en relatieproblemen zijn voorbeelden van zaken waarbij gestalttherapie positief kan uitpakken.

Maar ook ernstige verlegenheid en moeilijkheden in het sociale verkeer kunnen door gestalttherapie verholpen of verminderd worden. Voorwaarde is uiteraard dat de persoon in kwestie open staat voor de manier waarop hij of zij actief in de groepstherapie moet deelnemen. Alleen dan kan gestalttherapie leiden tot een beter inzicht in het eigen gedrag.

Welke opleiding heeft de gestalttherapeut doorlopen?

Anders dan in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de ons omringende landen, is gestalttherapie in Nederland geen erkend specialisme in de reguliere gezondheidszorg. Gestalttherapeut is dan ook geen beschermde titel. Wettelijke kwaliteitseisen waaraan een gestalttherapeut moet voldoen zijn er niet, maar de Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten heeft dergelijke kwaliteitseisen wel degelijk geformuleerd.

De NBvGT ijvert al sinds 1993 voor erkenning van het beroep en voor erkenning van de diverse opleidingen tot gestalttherapeut. Deze opleidingen zijn van vergelijkbaar niveau als andere HBO-opleidingen in de gezondheidszorg.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.