Gebedsgenezing

Wat is de oorsprong van gebedsgenezing?

Christelijke gebedsgenezing

De meest bekende ziekengenezer is tot op de dag van vandaag Jezus Christus. In de bijbel worden talrijke situaties beschreven waarin Jezus mensen genas van allerlei aandoeningen door te bidden en het christelijke geloof te belijden.

Aanvankelijk lag de nadruk in het christelijke geloof zelfs voor het grootste deel op de gebedsgenezingen en niet op de redding van de ziel. Dat laatste kreeg pas veel later een centrale plek in de diverse christelijke stromingen.

De aandacht voor gebedsgenezing nam sterk toe in de 17de eeuw in Amerika door de Quakers en de Methodistenkerk. In Europa werd gebedsgenezing weer terug op de kaart gezet door Bernadette, het veertienjarige meisje dat in 1858 een verschijning van de Heilige Maagd Maria zag.

Tot op heden gaan er vele duizenden mensen naar de grot in Lourdes waar dit plaatsvond, in de hoop genezing te vinden voor hun kwalen.

Andere culturen

Waarschijnlijk is gebedsgenezing al zo oud als de mensheid zelf. Geloof en gebed hebben altijd een rol gehad in het leven van mensen in alle culturen. Bij alle volkeren, beschavingen en religies is het principe van genezing door gebed door de eeuwen heen terug te vinden.

Indische geschriften van ver voor de christelijke jaartelling melden al wonderbaarlijke genezingen door het aanroepen van Boedhha. In het oude Egypte werd de halfgod Imhotep aanbeden als er iemand ziek was. De Grieken pasten het principe van gebedsgenezing toe in zgn. “incubatietempels”. Zieken verbleven een etmaal in deze tempels, waarna ze gezond de tempel weer konden verlaten als de goden dat wensten.

Wat houdt gebedsgenezing in?

Gebedsgenezing gaat uit van het beginsel dat God de mens kan genezen als de mens zich rechtstreeks in gebed tot God richt. Gebedsgenezing moet daarom los worden gezien van spirituele of paranormale genezing. Bij gebedsgenezing staat God in het middelpunt en niet een medium dat als “doorgeefluik” fungeert.

Paranormale of spirituele gebedsgenezing

Gebedsgenezing waarbij het medium – de helderziende, heldervoelende – centraal staat vallen onder de categorie paranormale of spirituele gebedsgenezing. In Nederland zijn (en waren) diverse sprituele gebedsgenezers actief. De twee bekendste voorbeelden zijn Greet Hofman, die koningin Juliana adviseerde en Joke Damman, beter bekend als Jomanda.

Een dergelijk medium dat contact maakt met niet waarneembare adviseurs en helpers gaat uit van de eigen bovennatuurlijke begaafdheid. De nadruk ligt bij deze vorm van gebedsgenezing niet op God maar op de speciale talenten van de therapeut.

Welke vormen van gebedsgenezing bestaan er?

In de christelijke geloofstraditie bestaan grofweg twee stromingen: een stroming die denkt dat ziekte een vloek van de duivel is en een stroming die uitgaat van ziekte als een beproeving die door God aan de mens wordt opgelegd.

De eerstgenoemde stroming zoekt de genezing in het verdrijven van de vloek van satan uit het lichaam. In radicale geloofsgemeenschappen zoals de pinkstergemeente wordt deze opvatting breed gedragen. Gebedsgenezingen binnen deze gemeente zijn gericht op rituelen die tot doel hebben de duivel uit te drijven bij de zieke.

De tweede stroming – binnen zowel protestantse als katholieke geloofsgemeenschappen - ziet de ziekte als een ultieme geloofstest. Men richt zich op deugdzaamheid, geloofsbelijdenis en gebed om de beproeving te doorstaan.

De ziekenzalving in de katholieke kerk

Genezingsdiensten verlopen niet volgens een vast patroon. Iedere geloofsgemeenschap heeft eigen gebruiken, maar deze zijn niet vastomlijnd. In de roomse kerk is het enige standaardritueel dat bij zieken wordt toegepast de ziekenzalving. Dit is een van de zeven sacramenten binnen de katholieke kerk.

De ziekenzalving was oorspronkelijk bedoeld om God om genezing te vragen, maar in de loop der tijd is het steeds meer een voorbereiding op de dood geworden (het heilig oliesel). De priester kan het heilig oliesel overal toedienen; in de kerk, in het ziekenhuis of bij de zieke thuis.

Gebedsgenezingsdiensten in de protestantse kerk

In de protestantse kerk vinden genezingsdiensten op verschillende locaties plaats: in de gezamenlijke gebedsruimte, bij de zieke thuis, in de spreekkamer van de voorganger of zelfs in het ziekenhuis. Als iemand met de specifieke wens komt om weer gezond te worden, volgt er meestal een gesprek met een adviseur of “counselor”.

Afhankelijk van de klachten wordt er vervolgens gebeden en om vergiffenis gevraagd. De begeleider van de gebedsgenezingsdienst zal dan de zieke adviseren op welke punten hij of zij hulp van God nodig heeft. De gebedsgenezing wordt meestal beëindigd met een zalving of handoplegging als teken van kracht.

Voor wie is gebedsgenezing geschikt?

Gebedsgenezers binnen de christelijke geloofsgemeenschappen hebben over het algemeen een positieve houding ten opzichte van de reguliere geneeskunde. Meestal wordt de gebedsgenezing of handoplegging als aanvulling op de behandeling gezien. Het maakt voor gebedsgenezers dan ook niet uit aan welke kwaal de zieke lijdt, de gebedsgenezer benadert iedere ziekte op dezelfde manier.

Gebedsgenezing is geschikt voor iedereen die erin gelooft. Dat is kort gezegd het antwoord op de vraag voor wie gebedsgenezing geschikt is.

Een ander verhaal wordt het bij paranormale of spirituele gebedsgenezers die zich afkeren van de reguliere medische wereld. Zij geven vaak patiënten het (gevaarlijke) advies om af te zien van behandeling of ze zaaien twijfel over de juistheid van de diagnose die een behandelend arts gesteld heeft.

Welke achtergrond heeft de gebedsgenezer doorlopen?

Gebedsgenezer is geen beroep en je kunt er ook niet voor studeren. De meeste gebedsgenezers voeren de gebedsgenezingsdiensten uit hoofde van hun positie in de kerk uit.

Paranormale en spirituele gebedsgenezers dichten zichzelf eigenschappen toe die ze staven met ervaringen van anderen. Deze gebedsgenezers zien zichzelf als uitverkorenen om anderen te helpen met hun talenten. En zolang men zich verre houdt van medische diagnoses en twijfelachtige adviezen is daar niets mis mee.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.