Algemene voorwaarden Healthy Advertising voor Altgen.nl 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden


Door het invullen en versturen van het inschrijfformulier op Altgen.nl en door te klikken op de activeringslink in de mail die u na inschrijving ontvangt gaat uw praktijk/ bedrijf akkoord met deze algemene voorwaarden en sluit u met Healthy Advertising kvk nummer 54202787 een overeenkomst voor plaatsing van de gegevens van uw praktijk zoals aangegeven op het inschrijfformulier tegen het aangegeven tarief (2018: 4 euro per maand) voor één kalenderjaar. 

Inschrijving

De inschrijving op Altgen.nl is alleen toegestaan voor bedrijven met een kvk registratie. Indien er op basis van de inschrijvingsgegevens bij de kvk twijfels zijn of een bedrijf kan voldoen aan het betalen van het inschrijvingstarief heeft Healthy Advertising het recht om de inschrijving te weigeren.

Opmaak en inhoud advertentie

Adverteerder ontvangt een advertentie op onze websites met daarin  inbegrepen:

- plaatsing van 1 tot 4 foto’s
- vernoeming behandelmethoden die adverteerder uitvoert in praktijk en die matchen met beschreven behandelmethoden op Altgen.nl 
- adresgegevens + kaart
- plaatsing namen werkzame therapeut(en)
- plaatsing promotietekst ‘over ons’
- een link naar uw website
- koppeling aan diverse contactopties waaronder mailcontact en telefonisch contact.


Healthy Advertising heeft het recht om een door adverteerder aangedragen (content en opmaak van een) advertentie advertentie  te weigeren of aan te passen. Healthy Advertising beslist of aangeleverde content van de advertentie geschikt is om te adverteren.

Niet inbegrepen in de advertentie

Mocht de website(s) in de toekomst uitgebreid worden met nieuwe diensten en mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws of artikelen op een blog, cursussen, workshops en opleidingen in een agenda, verkoop van artikelen in een webshop, banners, tekstlinks etc. dan geldt hier een (apart) tarief voor. Nieuwe diensten zijn niet inbegrepen in de advertentie.  

Statistieken

Om de effectiviteit van de praktijkvermelding te meten dient adverteerder zelf analytics software te gebruiken om bijv. ontvangen clicks te meten. Healthy Advertising verstrekt geen informatie over (herkomst en hoeveelheden) van clicks of aantallen contactaanvragen die eventueel via haar eigen systemen gemeten worden.

Contactaanvragen

Via de websites kunnen consumenten contact opnemen met adverteerder en/of doorklikken naar diens website. De gegevens die aanvrager invult via de contactmogelijkheden op onze websites worden via mail naar u toegestuurd. Om de privacy van de aanvrager te beschermen slaat Healthy Advertising geen gegevens op van de aanvrager. De gegevens worden dus maar één keer verstuurd en kunnen niet alsnog verstuurd worden omdat we deze niet opslaan. Indien uw emailadres wijzigt of als er wijzigingen zijn in de url van uw website dient u dit altijd direct door te geven aan Healthy Advertising. Healthy Advertising is niet aansprakelijk voor aanvragen of bezoekers die u niet kunnen bereiken omdat u ons niet tijdig heeft geinformeerd over een wijziging in uw praktijkgegevens en met name uw e-mailadres en/of website url.

Afbeeldingen en foto’s

Door afbeeldingen en foto’s door te geven via het inschrijfformulier of via e-mail voor plaatsing op onze website(s) verklaart u daar zelf het volledige en onbeperkte auteursrecht op te hebben. Indien u het volledige auteursrecht niet heeft mag u content alleen (laten) publiceren als u daartoe toestemming heeft gekregen van de rechthebbende(n), dan wel de publicatie van de content onder een wettelijke uitzonderingsbepaling valt. Door content naar Healthy Advertising in te sturen via het inschrijfformulier of via e-mail met als doel om dit te publiceren in uw advertentie op Altgen.nl verklaart u dat dit het geval is.

Storingen en onderhoud

Healthy Advertising is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen bij onze hosting provider. Healthy Advertising is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud onze systemen en software gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de adverteerder verschuldigd te zijn.
Healthy Advertising is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de adverteerder indien we daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan onze schuld.

Tarieven en betaling

Alle facturen dienen volledig voldaan te worden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Indien Healthy Advertising uw betaling niet ontvangt binnen deze termijn, hebben we het recht om uw praktijkvermelding te deactiveren en offline te halen totdat we de betaling ontvangen hebben. De adverteerder heeft geen recht op restitutie van betaling of vermindering of korting op de factuur omdat de advertentie  offline gehaald is. Na ontvangst van de volledige openstaande betaling wordt uw advertentie weer binnen enkele werkdagen online geplaatst.

Advertenties worden vooruit gefactureerd voor het gehele kalenderjaar of het resterende deel van het kalenderjaar.

Deelbetalingen of uitgestelde betaling(en), zijn alleen mogelijk na overleg en met schriftelijke toestemming van Healthy Advertising. 

Indien Healthy Advertising uw betaling niet ontvangt binnen 30 dagen na de factuurdatum ontvangt u na minimaal 7 dagen een 1e herinnering en hierna na minimaal  7 dagen een 2e herinnering. Indien Healthy Advertising uw betaling niet ontvangt voor de vervaldatum van de 2e herinnering hebben we het recht om een invorderingsbureau en/of incassobureau in te schakelen voor inning van de factuur. Alle kosten die nodig zijn om de factuur te innen zijn voor rekening van de klant/adverteerder.

Opzegging en restitutie

Uw inschrijving is altijd voor maximaal één kalenderjaar. In november of december nemen we per mail of telefonisch contact met u op met een voorstel voor verlenging met één kalenderjaar. Indien u akkoord gaat sturen we u in januari weer een factuur. Indien u niet akkoord gaat vervalt uw praktijkvermelding per 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. 

Bij opzegging van uw praktijkvermelding tijdens de advertentieperiode, worden reeds betaalde facturen niet gerestitueerd.

Adverteerder heeft nooit recht op enige vorm van schadevergoeding en Healthy Advertising is per direct gerechtigd om advertentie van adverteerder te verwijderen zonder dat deze recht op teruggaaf van (delen van) het bedrag heeft in de volgende gevallen:

- Indien voor adverteerder surseance van betaling wordt verleend
- ten aanzien van de adverteerder faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken
- op enige  wijze duidelijk wordt dat de kwaliteit van zorg door adverteerder ernstig in het geding is, zulks ter beoordeling door de redactie van Healthy Advertising

Verkoop website aan derden

Healthy Advertising heeft het recht om onze websites en domeinnamen te verkopen of over te dragen aan een derde partij. Adverteerder heeft na betaling van de factuur altijd recht op een praktijkvermelding en onbeperkt contactaanvragen tot het einde van het lopende kalenderjaar.

Upgraden website en verandering domeinnaam

Healthy Advertising heeft het recht om de website(s) en bijbehorende domeinnamen te veranderen naar een andere website of domeinnaam. De adverteerder heeft in dit geval geen recht op restitutie van betaling of vermindering of korting op de factuur omdat de website of domeinnaam is veranderd.

Aansprakelijkheid

Mocht Healthy Advertising aansprakelijk gesteld worden dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de advertentie zoals betaalt door adverteerder. Healthy Advertising is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de telecommunicatiestructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Healthy Advertising door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, de website niet online kan houden, zal de website opgeschort, dan wel beëindigd worden zonder aansprakelijk te zijn en zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Healthy Advertising.

Indien via een advertentie, bedrijfsvermelding of link op  de website(s) van Healthy Advertising wordt doorverwezen naar een website van adverteerders of andere derden is Healthy Advertising op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de website waarnaar gelinkt en verwezen wordt

Healthy Advertising is gerechtigd om op elk moment delen van onze website(s) tijdelijk of permanent offline te halen, aan te passen, te vervangen of te verwijderen zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan adverteerder verschuldigd te zijn of betalingen te restitueren. Dit ook indien er als gevolg van de aanpassingen, wijzigingen, verwijdering of offline halen van een deel of delen van de website meer of minder contactaanvragen gerealiseerd worden voor adverteerder.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Healthy Advertising en de adverteerder is het Nederlandse recht van toepassing.

De Adverteerder en Healthy Advertising zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijziging voorwaarden

Healthy Advertising is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een link naar de laatste versie is steeds inzichtelijk  via altgen.nl Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele vereenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Datum: 11-01-2018


Healthy Advertising
Merovingenstraat 39
6132 EC
info@healthyadvertising.nl
www.healthyadvertising.nl
Kvk:  54202787